Nowa, aktualna strona Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lutocin

http://gminalutocin.nowybip.pl

Witamy Państwa na stronach Buletynu Informacji Publicznej Gminy Lutocin.


Urząd Gminy Lutocin

09-317 Lutocin
Poniatowskiego 1
Powiat żuromiński

NIP 5691052219

czynny codziennie od 7.30 do 15.30

Nr Konta bankowego dla opłaty skarbowej, podatków i opłat - (podatek rolny, podatek od nieruchomości, leśny, transportowy, opłata administracyjna, opłata za odpady itp.)

81 8212 0009 0011 3335 2007 0001 

poczta elektroniczna do Urzędu Gminy w Lutocinie

lutocin@lutocin.i-gmina.pl lub

sekretariat@lutocin.i-gmina.pl 

Informacje, które nie zostały umieszczone w Biuletynie można uzyskać
wypełniając poniższy wniosek, przesyłając go na adres Urzędu:


___________________________________________________________________________________________________

Ochrona danych osobowych od dnia 25 maja 2018r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Lutocin. Siedzibą Administratora jest Urząd Gminy w Lutocinie ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin.
  1. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: lutocin@lutocin.i-gmina.pl lub listownie na w/w adres.
  1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

1)      wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Lutocinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

2)      wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Lutocinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

1)      podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

2)      podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych (tzw. podmioty przetwarzające).

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  1. W zawiązku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
  1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Urząd Gminy w Lutocinie, przy czym podanie danych jest: obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
  1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
___________________________________________________________________________________________

Portal mapowy gminy Lutocin

todo

Zbiory danych przestrzennych gminy Lutocin.

Usługi przyjazne obywatelom

OBYWATEL.GOV.PL

Każdą sprawę, którą chcesz załatwić w urzędzie, traktujemy jak usługę, którą wykonujemy dla Ciebie. Chcemy, żebyś załatwił tę sprawę szybko i sprawnie, dlatego zbieramy nasze usługi w jednym miejscu i opisujemy w prosty i przystępny sposób. OBYWATEL.GOV.PL to dobre źródło informacji o usługach, które państwo świadczy dla Ciebie.

Załatw sprawę

OBYWATEL.GOV.PL

Polskie Prawo - powszechnie dostępne - stanowiące źródło prawa

Rządowe Centrum Legislacji
udostępnia pod poniższymi adresami elektroniczne dzienniki rządowe, w wersji autentycznej, stanowiącej źródło prawa


Dziennik Ustaw - http://dziennikustaw.gov.pl


Monitor Polski - http://monitorpolski.gov.pl
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Dziennik Urzędowy województwa mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/booktabs
   *aby otrzymać prawo lokalne proszę wpisać "Lutocin" w oknie wyszukiwarki aktów prawnych
___________________________________________________________________________________________________

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy w Lutocinie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy w Lutocinie

Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej ...

i złozyć wniosek do urzędu musisz posiadać własne konto na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Dokument elektroniczny musi być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym

Format załączników to: doc, rtf, xls, csv, txt, gif, tif, bmp, jpg, pdf, zip.

Wielkość wszystkich załączników nie może przekroczyć 3MB,

Dokumenty i załączniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nierozpatrzone.