Wójt Gminy Lutocin ogłasza przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 000 000zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu

Wójt Gminy Lutocin
ogłasza przetarg nieograniczony
na zaciągnięcie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Rozwiązanie problemu degradacji  środowiska w gminie Lutocin - budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji" w wysokości 2 000 000zł (słownie: dwa miliony złotych) w walucie polskiej zgodnie z Uchwałą nr XXV/139/2009 Rady Gminy Lutocin z dnia 12 listopada 2009 roku.


kwota kredytu: 2 000 000 zł
okres kredytowania:  20-12-2009r. - 30-11-2014r.
uruchomienie kredytu: 20 grudzień 2009 roku  2 000 000zł
oprocentowanie kredytu: wg zmiennej stawki WIBOR 1m przyjętej z dnia 17-11-2009r. tj. 3,55%

termin składania ofert: 07-12-2009r godz. 10.00
termin związania ofertą: 07-01-2010r.

Informacje dodatkowe: insp.Stanisław Błaszkiewicz pok. nr 3 w Urzędzie Gminy Lutocin tel. 23 6581001 

Wszelkie informacje dotyczace przetargu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Zmiany w specyfikacji ws kredytu -

Wójt Gminy Lutocin ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy oleju opałowego dla placówek oświatowych

Wójt Gminy Lutocin

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy oleju opałowego dla placówek oświatowych z terenu gminy Lutocin na sezon grzewczy 2009-2010

Termin składania wniosków - 03-11-2009r. godz.10.00

Pozostałe informacje dotępne w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ: http://lutocin.i-gmina.pl/fs/paragraph_download/download_file/9698/Przetarg_na_zakup_oleju_opalowego.pdf

____________________________________________________________________________________________________

Wójt Gminy Lutocin ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy węgla i miału dla placówek oświatowych i Urzędu Gminy

Wójt Gminy Lutocin

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy węgla i miału dla placówek oświatowych i Urzędu Gminy na sezon grzewczy 2009-2010.

Termin składania wniosków - 18-09-2009r. godz.10.00

pozostałe informacje w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SWIZ zakup wegla


SIWZ_wegiel_2009.pdf -

Wójt Gminy Lutocin ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy oleju opałowego dla placówek oświatowych

Wójt Gminy Lutocin

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy oleju opałowego dla placówek oświatowych z terenu gminy Lutocin na sezon grzewczy 2009-2010

Termin składania wniosków - 18-09-2009r. godz.10.00

Pozostałe informacje dotępne w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ dostawa oleju opałowego


Przetarg_na_zakup_oleju_opalowego.pdf -

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na zakup oleju opałowego


Pismo ws unieważnienia przetargu -

Wójt Gminy Lutocin ogłasza przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia Gminy Lutocin

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Nazwa zamówienia:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012”
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

1) Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

2) Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,

3) Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,

4) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

5) Ubezpieczenia szyb od stłuczenia,

6) Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,

7) Ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, NNW, AC/KR, ASS).
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

Kryteria oceny ofert:

1) cena łączna ubezpieczenia 65%

2) zaakceptowane klauzule dodatkowe 25%

3) oferowane franszyzy 10%

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marek Ludwiczak z działającej z pełnomocnictwa zamawiającego firmy Eurobrokers sp. z o.o., Przedstawicielstwo w Mławie, 06 – 500 Mława, ul. Żwirki 26, tel. (023)655-25-87, fax. (023)655-25-90, 0503-09-11-75,

Mail: marek.ludwiczak@eurobrokers.com.pl , od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

Termin składania ofert: 01.09.2009 godzina 8.45, miejsce: Siedziba Zamawiającego, Sekretariat (pokój nr 6).

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Eurobrokers Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Mławie, ul. Żwirki 26, 06 – 500 Mława oraz w formie elektronicznej z poniższego linku:

Wójt Gminy Lutocin ogłasza przetarg nieograniczony na zakup lekkiego samochodu pożarniczego

Wójt Gminy Lutocin

ogłasza przetarg na dostarczenie lekkiego samochodu pożarniczego

termin składania wniosków: 14 września 2009r. godz.10.00

wadium: nie dotyczy.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Pytania do ogłaszającego ws przetargu na zakup lekkiego samochodu pożarniczego:


Pytanie i odpowiedź ws opinii technicznej -

Wójt Gminy Lutocin ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku oświatowo-rekreacyjnego (remizy strażackiej) w Lutocinie

Wójt Gminy Lutocin
ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku remizy strażackiej w Lutocinie.

Wadium - 4900,00zł płatne do dnia 04 września 2009r. godz. 10.00
Termin składania ofert - 04 września  2009r. godz. 10.00
Data zakończenia  - 30 czerwca 2010r.

Pozostałe informacje w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedmiarach robót.

Pytania i odpowiedzi ws rozbudowy remizy OSP


Pytanie ws dokumentacji -

Informacja o wyborze oferty


inf_oferta.pdf -

Wójt Gminy Lutocin ogłasza przetarg nieograniczony na remont sali języków obcych w budynku Samorządowego Gimnazjum w Lutocinie

Wójt Gminy Lutocin ogłasza przetarg nieograniczony

na remont sali  języków obcych w budynku Samorządowego Gimnazjum w Lutocinie

wadium - 120.00 zł
termin wpłaty wadium i składania ofert - 03-08-2009 godz.10.00
data zakończenia zamówienia 30-08-2009r.

Pozostałe informacje w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
___________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na rozbudowę remizy w Lutocinie


uniewaznienie.pdf -

Wójt Gminy Lutocin ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku remizy strażackiej w Lutocinie.

Wójt Gminy Lutocin
ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku remizy strażackiej w Lutocinie.

Wadium - 3500,00zł płatne do dnia 31 lipca 2009r. godz. 10.00
Termin składania ofert - 31 lipca  2009r. godz. 10.00
Data zakończenia  - 30 czerwca 2010r.

Pozostałe informacje w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedmiarach robót.

Wójt Gminy Lutocin ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej w Lutocinie

Wójt Gminy Lutocin
ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej w Lutocinie.

Wadium - 570,00zł płatne do dnia 20 lipca 2009r. godz. 10.00
Termin składania ofert - 20 lipca  2009r. godz. 10.00
Data zakończenia  - 30 października 2009r.

Pozostałe informacje w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Lutocin ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego na budynku filii szkoły podstawowej w Jonnem

Wójt Gminy Lutocin
ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego na budynku filii szkoły podstawowej w Jonnem.

Wadium - 340,00zł płatne do dnia 20 lipca 2009r godz. 10.00
Termin składania ofert - 20 lipca  2009r. godz. 10.00
Data zakończenia  - 30 października 2009r.

Pozostałe informacje w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Lutocin ogłasza przetarg nieograniczony dowóz dzieci do i ze szkół na terenie gminy Lutocinie

Wójt Gminy Lutocin

ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do i ze szkół na terenie gminy Lutocin w roku szkolnym 2009/2010.

wadium: 1650zł płatne w terminie do 07-08-2009r.
termin składania ofert do dnia 7 sierpnia 2009r. do godz. 10.00

Pozostałe informacje i warunki przetargu znajduję się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Lutocin ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych

Wójt Gminy Lutocin

ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych:
na odcinku 1387mb w miejscowościach Chrapoń - Szoniec
na odcinku 267mb w miejscowości Chromakowo.

Termin składania wniosków - 14.07.2009r godz. 10.00

Wszelkie informacje w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
____________________________________________________________________________________________________

Przetarg na przebudowę drogi w Dębówce

Wójt Gminy Lutocin

ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej na odcinku 780mb w miejscowości Dębówka.
Termin składania wniosków - 26.06.2009r godz. 10.00

Wszelkie informacje w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
____________________________________________________________________________________________________

Przetarg na budowę drogi w Mojnowie

Wójt Gminy Lutocin

ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej na odcinku 547mb w miejscowości Mojnowo.
Termin składania wniosków - 26.06.2009r godz. 10.00

Wszelkie informacje w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
____________________________________________________________________________________________________

Wójt Gminy Lutocin ogłasza przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków z kanalizacją w Lutocinie

Wójt Gminy Lutocin
ogłasza przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni z kanalizacją w Lutocinie

Termin składania ofert : 08 kwietnia 2009r. godzina 10.00
Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Lutocinie ul.Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, pokój nr 6.

Wszelkie informacje ws. przetargu oraz specyfikację Istotnych warunków zamówienia można otrzymać  w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Lutocinie w godzinach 9.00 - 15.00 oraz bezpośrednio ze strony internetowej.
Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Zamówień Publicznych pod adresem:
Ogłoszenie nr 15746-2009 z dnia 2009-02-03 r.