Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lutocin na lata 2016-2020


Informacja_podsumowujaca_przebieg_konsultacji.pdf -

Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lutocin na lata 2016 - 2020, uwagi do projektu planu można składać w okresie od 1 grudnia 2017r. do dnia 2 stycznia 2018r.


Konsultacje_ws_Projektu_Gminnego_Programu_Rewitalizacji.pdf - GPR_LUTOCIN_wrzesien.docx -

Przystąpienie do sporządzania Gminnego Planu Rewitalizacji

lutocin.i-gminapl/aktualnosci

Ogłoszenie o wynikach naboru - Komitet rewitalizacji


Ogloszenie_o_wynikach_naboru_komitet_rewitalizacji.doc -

Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji - nabór od 14 września do 3 października 2017 roku.


Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji Gminy Lutocin - Deklaracja - wzór - Deklaracja przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji


Informacja_z_przebiegu_konsultacji_spolecznych_-_rewitalizacja.pdf -

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Pragnę poinformować mieszkańców Gminy Lutocin, że noszę się z zamiarem wystąpienia do Rady Gminy Lutocin o podjęcie uchwał w sprawach;

- wyznaczenia obszaru/ów/  zdegradowanego/ ych/   i obszaru/ów/  rewitalizacji na terenie Gminy Lutocin. W tym celu wystąpię z wnioskiem do którego załączę projekt uchwały, mapę w skali 1:5000 zawierającą wskazanie granic tego/ych/ obszaru/ów/  oraz diagnozę potwierdzającą spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia ,

- określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Lutocin na lata 2016-2020.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy, w szczególności mieszkańcy obszaru rewitalizacji , właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty nimi zarządzające na obszarze rewitalizacji, interesariusze, podmioty prowadzą ce działalność gospodarczą i społeczną  na terenie gminy , organizacje pozarządowe, organy władzy publicznej realizującej na terenie gminy uprawnienia Skarbu Państwa. 

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lutocin z dnia 30 maja 2014 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Lutocin gmina Lutocin” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

dokument w poniższym pliku:

Prognoza i Plan zagospodarowania (projekt) dla części działki nr 579 w Lutocinie


prognoza_do_planu.pdf - tekst_planu_Lutocin__do_opinii_i_uzgodnien.pdf -

Regulamin utrzymania czystości - Projekt


REGULAMIN.pdf -

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lutocin z organizacjami pozarządowymi za rok 2011


Sprawozdanie_z_realizacji_Programu_za_2011r..pdf - Sprawozdanie_z_realizacji_Programu_wspolpracy_Gminy_Lutocin_z_organizacjami_pozarzadowymi__za_2012r..doc -

Projekt uchwały oraz Programu współpracy Gminy Lutocin z organizacjami pozarządowymi w latach 2011 -2015


Program_wspolpracy_Gminy_Lutocin_z_organizacjami__pozarzadowymi_projekt.pdf - uchwala_-_projekt__Programu_wspolpracy.pdf -
Nazwa strony Odwiedziny
Witryna 204