V Sesja Rady Gminy w Lutocinie - 8 luty 2019r.

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na V Sesję Rady Gminy w Lutocinie  na dzień 8 luty 2019 r. (piątek) na godz. 1300 w lokalu Urzędu Gminy Lutocin – sala Nr 11. Sesję poprzedzać będzie wspólne posiedzenie Komisji, które odbędzie się o godz. 1200. Następujący porządek obrad V Sesji:

1.  Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2019.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Lutocin.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Samorządowej Szkoły Podstawowej im. św. St. Kostki w  Swojęcinie z siedzibą w Jonnem.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w dotyczących szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek  nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Lutocin.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściwków na terenie gminy Lutocin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

9.      Wolne wnioski i zapytania.

10.  Zamknięcie obrad. 

link do filmu z V sesji Rady Gminy:

V Sesja

IV Sesja Rady Gminy w Lutocinie - 28 grudnia 2018r.

Przewodnioczący Rady Gminy

zaprasza na IV Sesję Rady Gminy w Lutocinie  na dzień 28 grudnia 2018 r. (piątek) na godz. 1300 w lokalu Urzędu Gminy Lutocin – sala Nr 11. Sesję poprzedzać będzie wspólne posiedzenie Komisji, które odbędzie się o godz. 1200. Następujący porządek obrad IV Sesji:

1.  Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.

4. Podjęie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2018.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany uchwały ustalenia zasad wypłat diet i zwrotu kosztów podróży.

6. Podjęcie uchawały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lutocin.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lutocin, których właścicielem lub zarządcą jest  Gmina Lutocin, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych obiektów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Kosztorysu i harmonogramu realizacji zadań z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

9.  Wolne wnioski i zapytania.

_____________________________________________________________________________________________ 

Link do nagrania IV Sesji

IV Sesja

III Sesja Rady Gminy w Lutocinie - 14 grudnia 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy

Zaprasza na III Sesję Rady Gminy w Lutocinie  

na dzień 14 grudnia 2018 r. (piątek) na godz. 1200 w lokalu Urzędu Gminy Lutocin – sala Nr 11.

Porządek obrad III Sesji:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2018.

4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na lata 2019-2022.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2019.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Lutocin w zakresie

    dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

    2023.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy

     społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia

     rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek

     w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy

    społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

9.   Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad. 

___________________________________________________________________________________________ 

link do nagrania III sesji Rady Gminy

https://www.youtube.com/watch?v=XwxhSJWn6DM 

___________________________________________________________________________________________ 

II Sesja Rady Gminy w Lutocinie - 30 listopada 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zaprasza na II Sesję Rady Gminy w Lutocinie na dzień 30 listopada 2018 r. (piątek) na godz. 1000 w lokalu Urzędu Gminy Lutocin – sala Nr 11 z następującym porządkiem obrad:

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.

4.        Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lutocin.

5.        Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży.

6.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.

7.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2018.

8.        Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego.

9.        Wolne wnioski i zapytania.

10.     Zamknięcie obrad.

_________________________________________________________________________

link do filmu z II sesji Rady Gminy: 

część 1 - https://www.youtube.com/watch?v=ePJeKSgoEjM

część 2 - https://www.youtube.com/watch?v=YYOYJY5aRZo

_______________________________________________________________________ 

 


I Rady Gminy Lutocin - 19 listopada 2018r.

Komisarz Wyborczy w Ciechanowie

postanowieniem z dnia 13 listopada 2018r. zwołuje pierwszą sesję Rady Gminy Lutocin na dzień

19 listopada 2018r. o godz. 10.00 w Sali nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie w celu złożenia ślubowania przez radnych wybranych w wyborach do rady gminy przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r. oraz ślubowanie wójta wybranego w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018r.

Porządek obrad pierwszej Sesji nowo wybranej Rady Gminy

1. Otwarcie sesji przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrag.

2. Złożenie ślubowania przez radnych

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Przewodniczącego Rady

5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

6. Złożenie ślubowania przez Wójta.

Zakończenie I sesji Rady Gminy.

_____________________________________________________________________________________________ 

link do filmu z I Sesji 

https://youtu.be/eHMTcE0TJLw

_____________________________________________________________________________________________