XXXVI Sesja Rady Gminy Lutocin - 4 listopada 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zwołuje XXXVI Sesję Rady Gminy Lutocin

na dzień 04 listopada 2014 roku na godz. 10.oo

w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie sala nr 11

 

Tematem posiedzenia będzie podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian Statutu Gminy Lutocin,

2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin

3. zmian w budżecie gminy na 2014r.

4. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości we wsi Mojnowo

5. określenia stawek podatku od nieruchomości

6. obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego. 

oraz

odpowiedzi na interpalacje radnych,

wolne wnioski i zapytania.

__________________________________________________________________________________________________ 

XXXV Sesja Rady Gminy Lutocin - 27 sierpnia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zwołuje XXXV Sesję Rady Gminy Lutocin

na dzień 27 sierpnia 2014 roku na godz. 9.oo w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie sala nr 11

 

Tematem posiedzenia będzie podjęcie uchwał w sprawie:

1. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części m.Lutocin cz. działki nr 579

oraz

odpowiedzi na interpalacje radnych,

wolne wnioski i zapytania.

_____________________________________________________________________________________________ 

 

XXXIII Sesja Rady Gminy Lutocin - 1 lipca 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zwołuje XXXIII Sesję Rady Gminy Lutocin

na dzień 01 lipca 2014 roku na godz. 9.oo w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie sala nr 11

 

Tematem posiedzenia będzie podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian Statutu Gminneg Ośrodka Pomocy Społecznej,

2. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żuromińskiego 

oraz

odpowiedzi na interpalacje radnych,

wolne wnioski i zapytania.

_____________________________________________________________________________________________ 

 

XXXII Sesja Rady Gminy Lutocin - 21 maja 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zwołuje XXXII Sesję Rady Gminy Lutocin

na dzień 21 maja 2014 r. na godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie sala nr 11

Tematem psiedzenia będzie podjęcie uchwał w sprawie:

1.  zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Lutocin za rok 2013.

2. udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2013r.

3. zmian w Wielotniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012 - 2016 ,

4. zmiany uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2014, 

5. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców gminy Lutocin zaopatrywanych przez ZUW w Mławie 

6. uchwalenia stawek za zrzut ścieków do systemu kanalizacji w miejscowości Lutocin

7. przedłużenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców gminy Lutocin zaopatrywanych przez ŻZK sp. z oo.

oraz

ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. 

___________________________________________________________________________________________ 

XXXI Sesja Rady Gminy Lutocin - 26 marca 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zwołuje  XXXI Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 26 marca 2014r.

godzina 10.oo sala nr 11 Urządu Gminy w Lutocinie

 

Tematem posiedzenia będzie podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na rok 2014,

2. zmian uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2014,

3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SGZOZ w Lutocinie za rok 2013,

4. likwidacji SSP w Lutocinie Filia Chrapoń,

5. zmiany uchwały Nr V/34/99 Rady Gminy Lutocin dotyczącej ustalenia sieci publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz granic ich obwodów,

6. uchwalenia Programu Współpracy Gminy Lutocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

oraz:

- sprawozdanie z działalności GOPS w Lutocinie za rok 2013,

- sprawozdanie Wójta Gminy dotyczące realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w związku z Gminnym Programem Wspierania Rodziny. 

________________________________________________________________________________________ 

XXX Sesja Rady Gminy Lutocin - 18 luty 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zwołuje  XXX Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 18 lutego 2014r.

godzina 10.oo sala nr 11 Urządu Gminy w Lutocinie

 

Tematem posiedzenia będzie podjęcie uchwał w sprawie:

1. ustanowienia wieloletniego programu "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020",

2. podwyższenia kryterium dochodowegi uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania,

3. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania,

4. zamiaru likwidacji SSP w Lutocinie Filia Chrapoń,

5. wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2015,

6. uchwalenia budżetu gminy Lutocin na 2014 rok.

________________________________________________________________________________________ 

XXIX Sesja Rady Gminy Lutocin - 20 grudnia 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zwołuje  XXIX Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 20 grudnia 2013r.

godzina 10.oo sala nr 11 Urządu Gminy w Lutocinie

 

Tematem posiedzenia będzie podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2013,

2. zmian w budżecie gminy na 2013r.,

3. uchwalenia statutu GOPS w Lutocinie

4. zmiany uchwały nr XIII/59/2011  dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

5. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2022,

6. uchwalenia budżetu gminy Lutocin na 2014 rok.

_________________________________________________________________________________________ 

XXVIII Sesja Rady Gminy Lutocin - 6 grudnia 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zwołuje XXVIII Sesję Rady Gminy Lutocin

na dzień 6 grudnia 2013r. na godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

 

Tematem posiedzenia będzie:

Złożenie ślubowania,

oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian w budżecie gminy na 2013r.

2. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zakupie lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu nieruchomości.

3. obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego

4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

6. wzorów deklaracji podatkowych 

__________________________________________________________________________________________ 

XXVII Sesja Rady Gminy Lutocin - 30 października 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zwołuje XXVII Sesję Rady Gminy Lutocin

na dzień 30 października 2013r. godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie 

Tematy posiedzenia:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2013r.

2. przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok poprzedni

3. Przedstawienie informacji o sytuacji w Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lutocinie

_______________________________________________________________________________________ 

 

XXVI Sesja Rady Gminy Lutocin - 30 sierpnia 2013r.

Przewodniczacy Rady Gminy Lutocin

zwołuje XXVI Sesję Rady Gminy Lutocin

na dzień   30 sierpnia 2013 roku na godz. 10.00 

w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie sala nr 11.

Tematem posiedzenia będzie podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013- 2020

2. zmian w uchwale budżetowej gminy Lutocin na rok 2013.

3. wygaśnięcia mandatu radnego,

4. zatwierdzenia projektu "Indywidualizacja z gminą Lutocin",

5. zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarsowania przestrzennego gminy",

6. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

7. zmiany uchwały Nr XXII/114/2013 z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie utworzenia od 1 września 2013r. Zespołu Szkół w Lutocinie. 

_______________________________________________________________________________________


XXV Sesja Rady Gminy Lutocin - 19 czerwca 2013r.

Przewodniczacy Rady Gminy Lutocin

zwołuje XXV Sesję Rady Gminy Lutocin

na dzień   19 czerwca 2013 roku na godz. 10.00 

w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie sala nr 11.

Tematem posiedzenia będzie podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013- 2020

2. zmian w uchwale budżetowej gminy Lutocin na rok 2013.

_______________________________________________________________________________________

 

XXIV Sesja Rady Gminy Lutocin - 21 maja 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje  XXIV Sesję Rady Gminy Lutocin

na dzień 21 maja 2013r. godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie (sala nr 11) 

Tematem posiedzenia będzie:

a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

b/ udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

c/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020.

d/ zmian uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2013.

e/ likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym, Filia Siemcichy.

f/ zmieniająca uchwałę Nr V/34/99 Rady Gminy Lutocin z dnia 15 marca 1999r. dotyczącą ustalenia sieci publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.

g/ zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców gminy Lutocin zaopatrywanych przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Spółka z  o.o. ul. Szpitalna 125,09-300 Żuromin,

h/ zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców gminy Lutocin zaopatrywanych przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, 06-500 Mława, ul. Nowa 40,

i/ uchwalenia stawek opłaty za zrzut ścieków do systemu kanalizacji w miejscowości Lutocin,

j/ określenia przystanków komunikacyjnych w gminie których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lutocin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków,

k/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lutocin w miejscowości Lutocin,

l/ wyrażenia zgody na zamianę i nabycie nieruchomości,

m/zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

oraz ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012. 

______________________________________________________________________________________ 

XXIII Sesja Rady Gminy Lutocin - 27 marca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zwołuje XXIII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 27-03-2013r o godz. 9.00 w sali nr 11 budynku Urzędu Gminy w Lutocinie

Tematem posiedzenia będzie:

Podjęcie uchwał w sprawie;

1. zmiany uchwał y nr XX/98/2012 z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stwaki tej opłaty,

2. zminy uchwały nr XX/100/2012 z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za godpodarowanie odpadami komunalnymi,

3. nabycia przez Gminę Lutocin gruntów we wsi Chrapoń,

4. zaliczenia do kategorii dróg gminnych,

5. wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości we wsi Boguszewiec. 

6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SGZOZ w Lutocinie za rok 2012.

________________________________________________________________________________________ 

XXII Sesja Rady Gminy Lutocin - 25 lutego 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zwołuje XXII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 25-02-2013r o godz. 10.00 w sali nr 11 budynku Urzędu Gminy w Lutocinie

Tematem posiedzenia będzie:

Podjęcie uchwał w sprawie;

1. zamiaru likwidacji SSP w Przeradzu Małym filia Siemcichy

2. utworzenia z dniem 1 września 2013 r. Zespołu Szkół w Lutocinie

3. zmian w wleloletniej prognozie finansowej na 2013 rok.

4 zmian w budżecie gminy na 2013 rok

oraz:

1. sprawozdanie ośrodka pomocy społecznej z działalności statutowej za 2012 rok.

2. sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutocin 

_________________________________________________________________________________________ 

XXI Sesja Rady Gminy Lutocin - 28 grudnia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zwołuje XXI Sesję Rady Gminy na dzień 28 grudnia 2012 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie (sala nr 11)

Tematem posiedzenia będzie podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian  w WPF na 2012 rok.

2. zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

3. uchalenia WPF gminy Lutocin na 2013 rok,

4. uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok,

5. zmiany uchwały  Nr XXVI/142/2005 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

6. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

________________________________________________________________________________________

 

XX Sesja Rady Gminy Lutocin - 6 grudnia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zwołuje XX sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 6 grudnia 2012r na godz.10.00
w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie (sala nr 11)

Tematem posiedzenia będzie podjęcie uchwał w sprawie:

1. okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

2. okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

3. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

4. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną  przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

5. dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

8. okreslenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania opadów komunalnych oraz właściciele nieruchomości którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

9. zmian w wieloletniej prognozie finansowej

10. zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

_____________________________________________________________________________________

XIX Sesja Rady Gminy Lutocin - 8 listopada 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zwołuje XIX Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 8 listopada 2012 roku o godz.11.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

Tematem posiedzenia będzie podjęcie uchwał w sprawach:

1. zmian uchwały budżetowej na rok 2012,

2. obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

_________________________________________________________________________________________ 

XVIII Sesja Rady Gminy Lutocin - 5 października 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin


zwołuje XVIII sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 5 października 2012r na godz.10.00
w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie (sala nr 11)

Tematem posiedzenia będzie podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na lata 2012-2016
2. zmiany uchwały budżetowej gminy Lutocin na 2012 rok
3. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej we wsi Chromakowo
4. podziału gminy Lutocin na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

________________________________________________________________________________________ 


XVII Sesja Rady Gminy Lutocin - 10 sierpnia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin


zwołuje XVII sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 10 sierpnia 2012r na godz.10.00
w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie (sala nr 11)

Tematem posiedzenia będzie podjęcie uchwał w sprawie:

1. podziału gminy na okręgi wyborcze

2. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żuromińskiemu

3. zmiany uchwały nr XIX/113/2001 Rady Gminy Lutocin z dnia 16.02.2001r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

4. zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Lutocinie

5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na lata 2012-2016

6. zmiany uchwału budżetowej gminy Lutocin na rok 2012

7. przyjęcia 3-letniego programu wspierania rodziny w Gminie Lutocin na lata 2012-2015

______________________________________________________________________________________ 

XVI Sesja Rady Gminy Lutocin - 12 czerwca 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin


zwołuje XVI sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 12 czerwca 2012r na godz.10.00
w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie (sala nr 11)

Tematem posiedzenia będzie podjęcie uchwał w sprawie:

1. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców gminy Lutocin przez ŻZK sp z o.o. w Żurominie
2. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców gminy Lutocin przez ZUW w Mławie
3. stawek opłaty za zrzut ścieków do systemu kanalizacji w miejscowości Lutocin
4. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011
5. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lutocin z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2011.

XV Sesja Rady Gminy Lutocin - 19 kwietnia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zwołuje XV Sesję Rady Gminy Lutocin

na dzień 19 kwietnia 2012r. o godz.10.00 w lokalu Urzędu Gminy Lutocin sala nr 11

 

Tematem posiedzenia będzie podjęcie uchwał w sprawach:

1. nadania nazwy ulicy  będącej drogą publiczną w miejscowości Lutocin,

2. podziału gminy Lutocin na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

3. przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lutocin w miejscowości Lutocin.

4. zmian w uchwale budżetowej gminy Lutocin na rok 2012

oraz

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lutocin z organizacjami pozarządowymi za rok 2011. 

_______________________________________________________________________________________ 

XIV Sesja Rady Gminy Lutocin - 1 marca 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zwołuje na dzień 1 marca 2012r na godz. 10.00 XIV Sesję Rady Gminy Lutocin.

sesja odbedzie się w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie sala nr 11

Tematem posiedzenia będzie podjęcie uchwał w sprawie:

1.  wprowadzenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Lutocin.

2. uchwalenie Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie

3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SGZOZ w Lutocinie za rok 2011

4. wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2012

5. sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Lutocin

6. sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutocinie za rok 2011 

________________________________________________________________________________________

XIII Sesja Rady Gminy Lutocin - 29 grudnia 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin
zwołuje XIII Sesję Rady Gminy Lutocin

na dzień 29 grudnia 2011r. godz. 10.00
w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie - sala nr 11.

Tematem posiedzenia będzie przyjęcie uchwał w sprawie

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na rok 2011,
2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2011,
3. uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

____________________________________________________________________________________________

XII Sesja Rady Gminy Lutocin - 2 grudnia 2011r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LUTOCIN

zwołuje XII Sesję Rady Gminy Lutocin
na dzień 2 grudnia 2011r. na godzinę 10.00

Tematem posiedzenia będzie:

Podjęcie Uchwał w sprawie:
1. obniżenia ceny skupu żyta do ustalenie wymiaru podatku rolnego
2. okreslenia stawek podatku od nieruchomości
3. określenia stawek podatku od środków transportowych
4. uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej w Jonnem

oraz rozpatrzenie informacji oświatowej za rok szkolny 2010/2011

__________________________________________________________________________________________________

XI Sesja Rady Gminy Lutocin

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin
zwołuje na dzień 4 listopada 2011 roku
XI Sesję Rady Gminy Lutocin
w sali nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie o godzinie 10.00

Tematem posiedzenia będzie podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lutocin na lata 2011-2014
2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
3. zaciągnięcia kredytu na wyprzedzedzające finansowanie działań finansowych pochodzących ze środków PROW
_________________________________________________________________________________________________

X Sesja Rady Gminy Lutocin

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin
zwołuje X Sesję Rady Gminy
na dzień 25 sierpnia 2011r o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala nr 11)

Tematem posiedzenia będzie podjęcie uchwał w sprawie:

1. uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierajcych azbest na lata 2011-2032.
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin
3. zmian uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2011

IX Sesja Rady Gminy Lutocin

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zwołuje VI Sesję Rady Gminy Lutocin

na dzień 5 lipca 2011r godzina 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

Tematy posiedzenia

podjęcie uchwał w sprawie:
1. zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Przeradz Nowy na lata 2011-2013,
2. zawarcia przez Gminę Lutocin Porozumienia Międzygminnego z Gminami Płn.Zach Mazowsza

_________________________________________________________________________________________________

VIII Sesja Rady Gminy Lutocin

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zwołuje VIII Sesję Rady Gminy Lutocin

na dzień 26 czerwca 2011r godzina 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

Tematy posiedzenia

podjęcie uchwał w sprawie:
1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r.
2. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
3. zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

_______________________________________________________________________________________________

VII Sesja Rady Gminy Lutocin

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zwołuje VII Sesję Rady Gminy Lutocin

na dzień 23 maja 2011r godzina 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

Tematy posiedzenia

podjęcie uchwał w sprawie:
1. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę
2. powołania Rady Społecznej przy Sg ZOZ w Lutocinie,
3. zmiany wieloletniej prognozy finandsowej Gminy Lutocin na lata 2011-2014,
4. zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok,
5. zmian Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza

oraz przedłożenie sprawozdań z;
1. realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
2. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych
3. realizacji Planu Gospodarki Odpadami,

VI Sesja Rady Gminy Lutocin

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zwołuje VI Sesję Rady Gminy Lutocin

na dzień 15 marca 2011r godzina 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

Tematy posiedzenia

podjęcie uchwał w sprawie:
1. uchwalenia Programu współpracy Gminy Lutocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego.
2. zmiana uchwały budżetowej na rok 2011
3. zatwierdzenia sprawozdania rocznego SGZOZ w Lutocinie
4. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
5. trubu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w   Lutocinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
6. sprawozdania z działalności GOPS w Lutocinie za 2010 rok
_________________________________________________________________________________________________

V sesja Rady Gminy Lutocin

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zwołuje V Sesję Rady Gminy Lutocin

na dzień 14 stycznia 2011r godzina 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

Tematy posiedzenia

podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian w budżecie Gminy Lutocin na rok 2011
2. zarządzenia wyborów w sołectwach Gminy Lutocin
3. ustalenia zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych
4. wypłaty ryczałtu dla sołtysów
_________________________________________________________________________________________________

IV sesja Rady Gminy Lutocin

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin


zwołuje IV Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 28 grudnia 2010r. o godz. 10.00 sala nr 11 Urządu Gminy w Lutocinie

Tematem posiedzenia bedzie podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
2. przyjęcia budżetu gminy na 2011 rok,
3. zmiany uchwały  nr XXVI/144/2009 z dnia 22.12.2009r. dotyczącej Strategii Rozwiązywania
    Problemów Społecznych do roku 2015.
4. programu współpracy Gminy Lutocin z organizacjami pozarządowymi,
5. zasad dotyczących realizacji planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku kalendarzowym 2011.
_______________________________________________________________________________________________

III sesja Rady Gminy Lutocin

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin
zwołuje III sesję Rady Gminy Lutocin


na dzień 16 grudnia 2010r. godz.10.00 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie sala nr 11

Temetem posiedzenia będzie:
Podjęcie uchwał w sprawie:
1. przystapienia do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy,
2. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
3. ustalenia stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
___________________________________________________________________________________

II sesja Rady Gminy Lutocin

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin
zwołuje II Sesję Rady Gminy Lutocin
na dzień 6 grudnia 2010r o godz.10.00 lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie (w sali nr 11)
Tematem posiedzenia będzie:

1.Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy
2. ustalenie składów osobowych Komisaji satłych Rady Gminy
3. ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

________________________________________________________________________________________________

I sesja Rady Gminy Lutocin

Na dzień 2 grudnia 2010r. o godzinie 10.00 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie (sala nr 11)
zwołana została
I Sesja Rady Gminy Lutocin

Tematem posiadzenia będzie:

1. Złożenie ślubowania przez Radnych.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
4. Wybór Zastępcy przewodniczącego Rady Gminy.

________________________________________________________________________________________________

Składy osobowe Komisji Stałych Rady Gminy Lutocin

KOMISJA REWIZYJNA

-          Alina Czesława Klonowska - Przewodniczący
-          Sławomir Roman Makowski
-          Bogusław Rybka


KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA i OCHRONY ŚRODOWISKA

-          Grzegorz Krzysztof Gałka - Przewodniczący
-          Mariusz Szatkowski
-          Wioletta Ewa Żulewska
-          Jerzy Ankiewicz

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ, PORZĄDKU PUBLICZNEGO i BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI
-          Eugeniusz  Gałka    - Przewodniczący
-          Stanisław Kowalski
-          Albin Durzyński
-          Józef Kluskiewicz

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, BUDŻETU i ZAOPATRZENIA
-          Piotr Kwiatkowski   - Przewodniczący
-          Krzysztof Stanisław Olszewski
-          Edmund Bieńkowski
-          Grzegorz Krzysztof Gałka

____________________________________________________________________________________

Skład Rady Gminy Lutocin - kadencja 2010-2014

Przewodniczący Rady - Józef Górski
Zastępca Przewodniczacego - Rybka Bogusław

Członkowie Rady:
Ankiewicz Jerzy - Lutocin,
Kowalski Stanisław - Lutocin,
Gałka Eugeniusz - Lutocin,

Gałka Grzegorz - Mojnowo,
Durzyński Albin - Seroki,
Bieńkowski Edmund - Pietrzyk
Wioletta Ewa Żulewska - Przeradz Mały,
Szatkowski Mariusz - Przeradz Wielki,
Olszewski Krzysztof Stanisław - Chronakowo,
Klonowska Alina Czesława - Boguszewiec,
Kluskiewicz Józef - Chrapoń,
Makowski Sławomir Roman - Jonne i
Kwiatkowski Piotr - Swojęcin.

_______________________________________________________________________________________________