Skład Rady Gminy Lutocin - kadencja 2018- 2023

1.            Góralski Wojciech Jakub - Przewodniczący Rady Gminy

2.            Kukowski Marcin - Zastępca Przewodniczącego 

3.            Jasiński Przemysław

4.            Kumor Mariusz Piotr

5.            Bruzda Jarosław

6.            Serszeń Ewa Anna

7.            Jakubowski Piotr

8.            Kapela Wojciech

9.            Kapela Artur

10.          Jakowski Grzegorz Krzysztof

11.          Marzec Justyna

12.          Jankiewicz Katarzyna

13.          Szatkowski Mariusz

14.          Guzanek Joanna

15.           Laskowska Anna 

______________________________________________________________________________________________

XXXIV Sesja Rady Gminy Lutocin - 8 listopada 2010r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zwołuje XXXIV Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 8 listopada 2010r. godz.10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie.

Tematem posiedzenia będzie podjęcie uchwał w sprawach:

1. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w użytkowanie Gminnej Oczyszczalni Ścieków wraz z punktem zlewnym i kanalizacji sanitarnej w m.Lutocin
2. zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
____________________________________________________________________________________________________

XXXI Sesja Rady Gminy Lutocin - 20 lipca 2010r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin
zwołuje XXXI Sesję Rary Gminy Lutocin
w dniu 20 lipca 2010r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie (sala nr 11)

Tematy posiadzenia:
Uchwalenie:
1. zakresu i formy infomacji o przebiegu wykonania budzetu gminy Lutocin oraz
    instytucji kultury i SGZOZ za I półrocze danego roku budżetowego,
2. zmian w budżecie gminy,
3. zmian w Statucie SGZOZ w Lutocinie

_____________________________________________________________________________________________

XXX Sesja Rady Gminy Lutocin - 31 maja 2010r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin
zwołuje XXX sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 31.05.2010r. godz.9.30
 sala nr 11 w budynku Urzędu Gminy w Lutocinie.

Tematem posiedzenia Rady będzie podjęcie uchwał w sprawie:

1. zatwierdzenia i przedłużenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę - ZUW Mława
    i ŻZK Żuromin.
2. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa - KW Policji
    w Radomiu.
3. zmian w budżecie gminy na 2010r.
__________________________________________________________________________________________________

XXIX Sesja Rady Gminy Lutocin - 20 kwietnia 2010r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin
zwołuje XXIX sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 20.04.2010r. godz.10.00
 sala nr 11 w budynku Urzędu Gminy w Lutocinie.

Tematem posiedzenia Rady będzie podjęcie uchwał w sprawie:

1. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lutocin.
2. zmian w budżecie gminy na 2010r.
__________________________________________________________________________________________________

XXVIII Sesja Rady Gminy Lutocin - 25 marca 2010r.

 
Przewodniczący Rady Gminy Lutocin
zwołuje XXVIII sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 25.03.2010r. godz.11.00
 sala nr 11 w budynku Urzędu Gminy w Lutocinie.

Tematem posiedzenia Rady będzie podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmiany uchwały ws załozenia Stowarzyszenia Gmin Północno-Zachodniego Mazowsza
2. wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2011
3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SGZOZ w Lutocinie za rok 2009. 
4. zmian w budżecie gminy na 2010r
5. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
___________________________________________________________________________________________________

XXVII Sesja Rady Gminy Lutocin - 28 stycznia 2010r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin
zwołuje XXVII sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 28.01.2010r. godz.10.00
 sala nr 11 w budynku Urzędu Gminy w Lutocinie.

Tematem posiedzenia Rady będzie podjęcie uchwał w sprawie:

1. ustalenia opłaty za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Lutocinie,
2. zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu opieki Zdrowotnej,
3. zmiany Uchwały Rady Gminy Lutocin nr XII/68/2009 z dnia 28 marca 2008r. 
    dotyczącej przyjęcia Statutu Gmin Północnego Mazowsza,
4. zmian w budżecie gminy na 2010r.


___________________________________________________________________________________________________

XXVI Sesja Rady Gminy Lutocin - 22 grudnia 2009r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin
zwołuje XXVI sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 22.12.2009r. godz.11 sala nr 11 w budynku Urzędu Gminy w Lutocinie.

Tematem posiedzenia Rady będzie podjęcie uchwał w sprawie:
a/uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i
   szkołach prowadzonych przez gminę Lutocin,
b/ ustalenia szczegółowych zasad przyznawania nauczycielskiego dodatku
    mieszkaniowego,

c/ zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
d/ uchwalenia budżetu gminy na rok 2010,
e/ Powołania Kierownika Samodzielnego Gminnego ZOZ w Lutocinie.
f/ zmiany Uchwały Nr XI/62/2007 RG Lutocin z dnia 28.12.2007r. dotyczącej przyjęcia 
   Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015
g/ programu współpracy Gminy Lutocin z organizacjami pozarządowymi,
h/ składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy-
    Lokalna Grupa Działania wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w
    okresie 2007-2013 w ramach osi LIDER.
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Wolne wnioski i zapytania.
__________________________________________________________________________

XXV Sesja Rady Gminy Lutocin - 12 listopada 2009r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin 
zwołuje XXV Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 12 listopada 2009r. o godz. 11.00 w sali nr 10 Urzędu Gminy w Lutocinie.

Tematem posiedzenia będzie podjęcie uchwał w sprawach:

- przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2008/2009
- założenia "Stowarzyszenia Gmin Północno Zachodniego Mazowsza" na rzecz kompleksowego 
  rozwiązania gospodarki odpadami,
- nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowych pod budowę boisk sportowych,
- określenia stawek podatku od nieruchomości,
- określenia stawek podatku od środków transportowych,
- zatwierdzenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Lutocinie, oraz
- zmian w budżecie gminy na 2009r.

XXIV Sesja Rady Gminy Lutocin - 17 września 2009r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin 
zwołuje XXIV Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 17 września 2009r. o godz. 11.00 w sali nr 10 Urzędu Gminy w Lutocinie.

Tematem posiedzenia będzie:
podjęcie uchwał w sprawach:
 1. funduszu sołeckiego
 2. Statutu Gminy Lutocin,
 3. zmiany Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 4. przystapienia Gminy Lutocin do projektu w ramach działania 2.2. - rozwój e-usług RPO
    woj.mazowieckiego realizowanego przez powiat Żuromiński,
 5. zmian w budżecie Gminy na 2009r.
oraz rozpatrzenie informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2009r.
____________________________________________________________________________________________________

XXIII Sesja Rady Gminy Lutocin - 24 czerwca 2009r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zwołuje XXIII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 24 czerwca 2009 roku o godz.10.00 w sali nr 10 Urzędu Gminy w Lutocinie.

Tematem posiedzenia będzie podjęcie uchwał w sprawach:

1. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców z terenu gminy Lutocin
    zaopatrywanych przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa,
2. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców z terenu gminy Lutocin 
    zaopatrywanych przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
3. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.

___________________________________________________________________________________________________

XXII Sesja Rady Gminy Lutocin - 28 kwietnia 2009r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zwołuje XXII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 28 kwietnia 2009 roku o godz.11.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie.

Tematem posiedzenia będzie podjęcie uchwał w sprawach:

1. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lutocin,
2. zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

XXI Sesja Rady Gminy Lutocin - 31 marca 2009r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zwołuje XXI sesję Rady na dzień 31 marca 2009r. o godz.10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

Tematem posiedzenia będzie:

Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
2. zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego SGZOZ w Lutocinie za 2008 rok.
oraz
Sprawozdanie z działalności GOPS w Lutocinie za 2008 rok.

____________________________________________________________________________________________________

XX Sesja Rady Gminy Lutocin - 03 lutego 2009r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zwołuje XX sesję Rady na dzień 3 lutego 2009r. o godz.11.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

Tematem posiedzenia będzie:
Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Ustalenia zasad dotyczacych realizacji planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
2. przekazania Powiatowi Żuromińskiemu do realizacji zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Lutocin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie,
3. aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4. zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

____________________________________________________________________________________________________

XIX Sesja Rady Gminy Lutocin - 30 grudnia 2008r.

Na dzień 30 grudnia 2008 roku zwołana została XIX Sesja Rady Gminy Lutocin.

Odbędzie się ona o godzinie 11.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie.

Tematy posiedzenia:

Podjęcie uchwał w sprawie:

 • przyznanaia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
 • regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę Lutocin,
 • ustalenia zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
 • zmian w budżecie gminy Lutocin na 2008r.,
 • przyjęcia budżetu na 2009 rok,
 • programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • zatwierdzenia harmonogramu realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2009.
  __________________________________________________________________________________________

XVIII Sesja Rady Gminy Lutocin

Na dzień 28 listopada 2008 r. na godz. 10 oo w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie ( sala Nr 11) zwołana została XVIII Sesja Rady Gminy Lutocin


Tematem posiedzenia będzie:

Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. obniżenia ceny żyta dla ustalenia wymiaru podatku rolnego na rok 2008
 2. uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2009,
 3. uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009,
 4. wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lutocin za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
 5. zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Odpowiedzi na interpelacje Radnych

oraz Wolne wnioski i zapytania

XVI Sesja Rady Gminy Lutocin - 25 września 2008r.

  Na dzień 25 września 2008 r. na godz. 10 oo w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie ( sala Nr 11) zwołana została

XVI Sesja Rady Gminy Lutocin


Tematem posiedzenia będzie:


Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ nabycia przez Gminę Lutocin gruntów położonych we wsi Chrapoń,
b/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008,

Przedłożenie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.

Wolne wnioski i zapytania

XV Sesja Rady Gminy Lutocin - 19 czerwca 2008r.

Na dzień 19 czerwca 2008r. o godz. 9.00 w sali nr 11 Urządu Gminy w Lutocinie zwołana została zwołana sesja Rady Gminy Lutocin z następujacym porządkiem obrad:

1. Interpelacje Radnych,
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla ZŻK w Żurominie,
    - przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości we wsi Swojęcin,
    - zmiany działki gruntu stanowiącej własność gminy połozonej we wski Felcyn,
    - zmian w budżecie gminy na 2008r.
3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
4. Wolne wnioski.

XIV Sesja Rady Gminy Lutocin - 15 maja 2008r.Na dzień 15 maja 2008r. o godz. 10.00 w sali nr 11 Urządu Gminy w Lutocinie zwołana została zwołana sesja Rady Gminy Lutocin z następujacym porządkiem obrad:

1. Interpelacje Radnych,
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - wynagrodzenia Wota,
    - ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników GOPS,
    - ustalenia najnizszego wynagrodzenia dla pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych,
    - zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla ZUW w Mławie,
    - zmian w budżecie gminy na 2008r.
3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
4. Wolne wnioski.

XIII Sesja Rady Gminy Lutocin

W dniu 24 kwietnia 2008 roku o godz.9.00 w Urzędzie Gminy w Lutocinie odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Lutocin.

Tematy posiedzenia:

 1. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lutocin,
 2. dokonania zmian w budżecie gminy na 2008r.,
 3. uchylenia uchwały nr XII/67/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żuromińskiego,

XII Sesja Rady Gminy Lutocin

W dniu 28 marca 2008 roku o godz.9.00 w Urzędzie Gminy w Lutocinie odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Lutocin.

Tematy posiedzenia:

 1. podjęcie uchwał w sparawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008r.
 2. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu zuromińskiego,
 3. sprawozdanie z działalności GOPS za 2007r,
 4. przyjecie Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza,
 5. zatwierdzenie sprawozdania SG ZOZ w Lutocinie za 2007 rok.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Lutocin

W dniu 25 września 2007r. o godzinie 10.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Lutocin w sali nr 11. Tematami posiedzenia będą:
Zaopiniowanie materiałów na Sesję Rady Gminy w następującym zakresie:

 1. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców z gminy Lutocin zaopatrywanych przez ŻZK sp. z o.o. w Żurominie,
 2. aktualizacji Strategii rozwoju gospodarczego gminy na lata 2000 - 2013,
 3. aktualizacji Planu rozwoju lokalnego gminy na lata 2004-2013,
 4. aktualizacji Wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2004 - 2013,
 5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lutocin,
 6. zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Lutocin,
 7. udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego,
 8. zmian w budżecie gminy na 2007 rok,
 9. informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, planu finansowego jednostek instytucji kultury oraz SGZOZ za I półrocze 2007r.

VII Sesja Rady Gminy Lutocin

Informuję, że w dniu 28 czerwca 2007 roku o godz. 9.00 w sali Nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie odbędzie się Sesja Rady Gminy Lutocin.
Tematem posiedzenia są:
1. Interpelacje Radnych,
2. Podjecie uchwała w sprawach:
    - uchwalenia Programu Ochrony Środowiska,
    - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
      dla części miejscowości: Lutocin, Seroki, Parlin, Mojnowo, Chromakowo, Swojęcin,
      Obręb, Przeradz Wielki, Jonne,
    - przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
      przestrzennego gminy Lutocin,
    - zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców zaopatrywanych
      przez ŻZK w Żurominie,
    - zmian uchwały III/18/2006 dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
      Społecznych,
    - zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
3. Odpowiedzi na interpelacje radnych
4. Wolne wnioski i zapytania

Najbliższa Sesja Rady Gminy Lutocin

Informuję, że w dniu 26 kwietnia 2007 roku o godzinie 10.00 w sali Nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Lutocin.
Najwazniejsze zagadnienia w proponowanym porządku Sesji:
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
- zmiany w budżecie na rok 2007,

Skład Rady Gminy Lutocin Kadencja 2006-2010

Przewodniczący Rady - Kapela Tadeusz Leszek
Zastępca Przewodniczacego - Rybka Bogusław

Członkowie Rady:
Ankiewicz Jerzy - Lutocin,
Kowalski Stanisław - Lutocin,
Gałka Grzegorz - Mojnowo,
Durzyński Albin - Seroki,
Jackowski Roman - Pietrzyk
Budzich Jan Zenon - Siemcichy,
Szatkowski Mariusz - Przeradz Wielki,
Olszewski Krzysztof Stanisław - Chronakowo,
Klonowska Alina - Boguszewiec,
Górski Józef - Dębówka,
Kluskiewicz Józef - Chrapoń,
Makowski Sławomir Roman - Jonne i
Kwiatkowski Piotr - Swojęcin.

Skład Rady Gminy Lutocin Kadencja 2002-2006

Przewodniczący Rady - Kwiatkowski Piotr
Zastępca Przewodniczacego - Kapela Leszek
Członkowie Rady:
Ankiewicz Jerzy - Lutocin,
Kowalski Stanisław - Lutocin,
Gałka Grzegorz - Mojnowo,
Kalkowski Ryszard - Seroki,
Jackowski Roman - Pietrzyk
Bartczak Wojciech - Siemcichy,
Adamowski Witold - Przeradz Nowy,
Olszewski Krzysztof - Chronakowo,
Klonowska Alina - Boguszewiec,
Goleniewski Piotr - Dębówka,
Kluskiewicz Józef - Chrapoń,
Pydych Henryk - Jonne i
Rybka Bogusław - Obręb.