Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu

„W związku z nałożeniem na rolników w całej Polsce obowiązku przestrzegania wymogów z Programu działań, który został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. poz. 1339). Uprzejmie informujemy, że ww. przepisy prawa stanowią, iż rolnik powinien przestrzegać:

  • warunków rolniczego wykorzystania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych oraz na terenach o dużym nachyleniu,
  • warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowania z odciekami,
  • określonych terminów stosowania nawozów,
  • obowiązku posiadania obliczeń maksymalnych dawek azotu (podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP według stanu średniorocznego);
  • obowiązku opracowania od 1 stycznia 2019 r. planu nawozowego zatwierdzonego przez Stację Chemiczno Rolniczą (podmiot, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior
  • planu nawożenia azotem od dnia 1 stycznia 2019r. przez podmiot, który posiada gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych, lub uprawiający uprawy intensywne, których lista została określona w załączniku nr 7 do Programu, na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha, lub utrzymujący obsadę większą niż 60 DJP według stanu średniorocznego ;
  • obowiązku prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem;
  • obowiązku posiadania i przechowywania umowy dotyczącej nabycia lub sprzedaży nawozów naturalnych do bezpośredniego rolniczego wykorzystania”.

„Niespełnienie norm i wymogów wzajemnej zgodności może skutkować pomniejszeniem należnych rolnikowi płatności: bezpośrednich, ONW, rolnośrodowiskowych, rolnośrodowiskowo -klimatycznych, ekologicznych i zalesieniowych”. 

Harmonogram wywozu odpadów na 2019 rok.


strona.pdf - harmonogram wg miejscowości trasy.pdf - wg tras

Harmonogram odbioru odpadów w 2018 roku


Harmonogram_odbioru_odpadow_komunalnych_w_2018_roku.pdf -

Miejsca gromadzenia i utylizacji zebranych odpadów komunalnych

Odpady komunalne zebrane z terenu gminy Lutocin dostarczane są przez odbierającego tj. EMPEGEK sp. z.o.o. w Sierpcu do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Obecnie jest to Zakład w Rachocinie.

______________________________________________________________________________________________ 

Informacja o działaniach edukacyjnych prowadzonych w sprawie zagospodarowania odpadów na terenie gminy Lutocin


Edukacja_Gminy_Lutocin.pdf -

Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2011-2032


Program_usuwania_azbestu.pdf -

Aktualny rejestr przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej przez Wójta Gminy Lutocin


AKTUALNY_REJESTR_PRZEDSIEBIORCOW_RDR.pdf - stan na dzień 28 października 2016r.

Aktualna deklaracja na odpady komunalne


Deklaracja_na_odpady_komunalne.pdf -

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

działa w Lutocinie przy ul. Sierpeckiej (teren oczyszczalni ścieków)

w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 - 11.00

i w kazdy piątek w godzinach: 16.00 -18.00

przyjmowane są nstępujące rodzaje odpadów:

- elektryczne i elektroniczne

- opakowania po chemikaliach 

- baterie i akumulatory. 

Zużyte opony (w ilościach detalicznych - do 4 sztuk), odpady wielkogabarytowe oraz budowlane  zbierane są w formie wystawki przez firmę uprawnioną do zbierania odpadów komunalnych. O terminach wystawiania poinformujemy mieszkańców przez sołtysów wsi.

Zuzyty sprząt elektryczny i elektroniczny - Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015r. poz. 1688) sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju, a prowadzący punkt serwisowy zobowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

___________________________________________________________________________________________________ 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na lata 2015 -2016r.


HARMONOGRAM_WYWOZU_NIECZYSTOSCI.pdf -

Obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych

Urząd Gminy w Lutcinie informuje, iż na podstawie ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  zgodnie z art. 3 ust. 3 (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. ) w/w ustawy gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy Lutocin. W związku z powyższym właściciele nieruchomości zobowiązani są do zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Lutocinie  ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin  lub bezpośrednio u sołtysa wsi załączonego wypełnionego zgłoszenia.

Prosi się mieszkańców o rzetelne podejście do sprawy poprzez wypełnienie odpowiednich zgłoszeń.

Regulamin utrzymania czystości i porządku


REGULAMIN_utrzymania_czystosci_i_porzadku_w_gminie.pdf -