XXXVII Sesja Rady Gminy Lutocin - 16 października 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zaprasza na XXXVII Sesję Rady Gminy w Lutocinie na dzień 16 października 2018 r. (wtorek) na godz. 1000  w lokalu Urzędu Gminy Lutocin – sala Nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie WPF gminy Lutocin
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lutocin
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/80/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gm. Lutocin
 10. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych podmiotów organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad.
____________________________________________________________________________________________

XXXVII Sesja Rady Gminy Lutocin - 31 sierpnia 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zaprasza na XXXVII Sesję Rady Gminy w Lutocinie na dzień 31 sierpnia 2018 r. (piątek) na godz. 1000  w lokalu Urzędu Gminy Lutocin – sala Nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2018.
 5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad.
____________________________________________________________________________________________

XXXVI Sesja Rady Gminy Lutocin - 28 czerwca 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zaprasza na XXXVI Sesję Rady Gminy w Lutocinie na dzień 28 czerwca 2018 r. (czwartek) na godz. 1000  w lokalu Urzędu Gminy Lutocin – sala Nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2018.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lutocin.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lutocin.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Lutocin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad.
___________________________________________________________________________________________________________________

XXXV Sesja Rady Gminy Lutocin - 6 czerwca 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na XXXV Sesję Rady Gminy w Lutocinie na dzień 06 czerwca 2018 r. (środa) na godz. 1000 w  lokalu Urzędu Gminy Lutocin – sala Nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2018.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Wolne wnioski i zapytania.

Zamknięcie obrad. 

_____________________________________________________________________________________________ 

XXXIV Sesja Rady Gminy Lutocin - 26 kwietnia 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zaprasza na XXXIV Sesję Rady Gminy w Lutocinie na dzień 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) na godz. 1000 w  lokalu Urzędu Gminy Lutocin – sala Nr 11  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2018.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SG ZOZ w Lutocinie za rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania  podziału Powiatu Żuromińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.

Zamknięcie obrad.

______________________________________________________________________________________________ 

XXXIII Sesja Rady Gminy Lutocin - 29 marca 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zaprasza na XXXIII Sesję Rady Gminy w Lutocinie na dzień 29 marca 2018 r. (czwartek) na godz. 1000 wlokalu Urzędu Gminy Lutocin – sala Nr 11  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2018.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Lutocin dotyczące realizacji zadań w roku 2017 na terenie Gminy Lutocin określonych w „Gminnym Programie Wspierania Rodziny w Gminie Lutocin na lata 2015-2018”.  
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad
____________________________________________________________________________________________

XXXII Sesja Rady Gminy Lutocin - 26 lutego 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zaprasza na

XXXII Sesję Rady Gminy w Lutocinie na dzień 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) na godz. 1200 w lokalu Urzędu Gminy Lutocin - sala Nr 11 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjecie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2018.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lutocin na lata 2016-2020.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Lutocin  na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numeracji oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutocin.

9. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2017 rok.

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad. 

__________________________________________________________________________________________ 

XXXI Sesja Rady Gminy Lutocin - 29 grudnia 2017r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zaprasza na XXXI Sesję Rady Gminy Lutocin w dniu 29 grudnia 2017r o godz. 9.00 

w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie sala nr 11

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.Interpelacje radnych. 

Podjęcie uchwał w sprawach:

4. zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lutocin na 2017 rok,

5. zmiany uchwały budżetowej gminy Lutocin na 2017 rok 

6. zmiany uchwały nr XI/55/2015 RG Lutocin z dnia 29-12-2015r. dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2020.

oraz 

7. odpowiedzi na interpelacje radnych

8. wolne wnioski i zapytania

9. zamknięcie obrad 

________________________________________________________________________________________ 

XXX Sesja Rady Gminy Lutocin - 12 grudnia 2017r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zaprasza na XXX Sesję Rady Gminy Lutocin w dniu 12 grudnia 2017r o godz. 9.00 

w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie sala nr 11

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.Interpelacje radnych. 

Podjęcie uchwał w sprawach:

4. zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lutocin na 2017 rok,

5. zmiany uchwały budżetowej gminy Lutocin na 2017 rok 

6. uchwanienia wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2022.

7. uchwalenia budżetu na 2018r.

oraz 

8. odpowiedzi na interpelacje radnych

9. wolne wnioski i zapytania

10. zamknięcie obrad 

________________________________________________________________________________________ 

XXIX Sesja Rady Gminy Lutocin - 22 listopada 2017r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zaprasza na XXIX Sesję Rady Gminy Lutocin w dniu 22 listopada 2017r o godz. 9.00 

w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie sala nr 11

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.Interpelacje radnych. 

Podjęcie uchwał w sprawach:

4. zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lutocin na 2017 rok,

5. zmiany uchwały budżetowej gminy Lutocin na 2017 rok 

6. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.

oraz

7. odpowiedzi na interpelacje radnych

8. wolne wnioski i zapytania

9. zamknięcie obrad 

______________________________________________________________________________________________

XXVIII Sesja Rady Gminy Lutocin - 27 października 2017r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zaprasza na XXVIII Sesję Rady Gminy Lutocin w dniu 27 października 2017r o godz. 9.00 

w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie sala nr 11

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.Interpelacje radnych. 

Podjęcie uchwał w sprawach:

4. zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lutocin na 2017 rok,

5. zmiany uchwały budżetowej gminy Lutocin na 2017 rok 

6. przystapienia do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lutocin

7. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok zkolny 2016/2017

8. odpowiedzi na interpelacje radnych

9. wolne wnioski i zapytania (rozpatrzenie podania ws. mozliwości zakupu działki gminnej w m. Jonne)

10. zamknięcie obrad 

______________________________________________________________________________________________

XXVII Sesja Rady Gminy Lutocin - 12 września 2017r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zaprasza na XXVII Sesję Rady Gminy Lutocin w dniu 12 września 2017r o godz. 10.00 

w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie sala nr 11

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.Interpelacje radnych. 

Podjęcie uchwał w sprawach:

4. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

5. określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Lutocin na lata 2016-2020,

6. wyrażenia zgody na realizację podatków i opłat w formie bezgotówkowej,

7. wymagań dla przedsiębiorców ubiegajacych się o zezwolenia na prowadzenie działalności związanej z ochroną bezdomnych zwierząt,

8. zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lutocin na 2017 rok,

9. zmiany uchwały budżetowej gminy Lutocin na 2017 rok 

10. odpowiedzi na interpelacje radnych

11. wolne wnioski i zapytania

12. zamknięcie obrad 

______________________________________________________________________________________________

XXV Sesja Rady Gminy Lutocin - 20 czerwca 2017r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin  

zaprasza na XXV - Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 20 czerwca 2017 r.  na   godz. 1000   

w lokalu Urzędu Gminy w  Lutocinie ( sala Nr 11)

z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwaleni a wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.

7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2017.

8.Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok .

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.                      

11. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad. 

______________________________________________________________________________________________ 

XXIV Sesja Rady Gminy Lutocin - 16 maja 2017r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin z a p r a s z a  na  XXIV - Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 16 maja 2017 r.  na  godz. 1000   w lokalu Urzędu Gminy w  Lutocinie ( sala Nr 11)  

z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu lub innej publicznej formie wychowania przedszkolnego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lutocin.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców gminy Lutocin zaopatrywanych przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Spółka  z o.o ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców gminy Lutocin zaopatrywanych przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40, 06-500 Mława.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków od odbiorców gminy Lutocin do systemu kanalizacji w miejscowości Lutocin przez Zakład Usług Wodnych dla  Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40. 06-500 Mława.

10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

11. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Lutocin.

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.     

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad

_________________________________________________________________________________________________ 

XXIII Sesja Rady Gminy Lutocin - 28 marca 2017r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zaprasza na XXIII Sesję Rady Gminy Lutocin która odbędzie się w dniu 28 marca 2017r. o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie z następującym porządkiem obrad;

Podjęcie uchwał w sprawach:

1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania SGZOZ w Lutocinie za 2016r. .

2. zmiany uchwały nr XXIX/158//2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 20.12.2013r. dotyczącej uchwalenia Statutu GOPS w Lutocinie.

3. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum  do nowego ustroju szkolnego na okres od 01-09-2017r. do 31-08-2019r.

4.  zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lutocin na 2017 rok

5. zmian w budżecie gminy na 2017rok.

_____________________________________________________________________________________ 

XXII Sesja Rady Gminy Lutocin - 02 marca 2017r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zaprasza na XXII Sesję Rady Gminy Lutocin która odbędzie się w dniu 2 marca 2017r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie z następującym porządkiem obrad;

Podjęcie uchwał w sprawach:

1. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

2. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lutocin".

3. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum  do nowego ustroju szkolnego

4. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lutocin na 2017 rok

5. sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lutocin z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2016

6. sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

6. sprzwozdanie z działalności GOPS za 2016r.

____________________________________________________________________________________________________

XXI Sesja Rady Gminy Lutocin - 29 grudnia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zaprasza na XX Sesję Rady Gminy Lutocin która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016r. o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie z następującym porządkiem obrad;

Podjęcie uchwał w sprawach:

1. dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na 2016r.

2. dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r.

3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2022

4. uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

5. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntów we wsi Jonne

6. zmiany uchwały RG Nr XI/55/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020.

7. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.  

___________________________________________________________________________________________________ 

XX Sesja Rady Gminy Lutocin - 16 grudnia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zaprasza na XX Sesję Rady Gminy Lutocin która odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016r. o godz. 13.00 w sali nr 10 Urzędu Gminy w Lutocinie z następującym porządkiem obrad;

Podjęcie uchwał w sprawach:

1. dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na 2016r.

2. dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r.

3. zmian w składzie osobowym Rady Społecznej przy SGZOZ w Lutocinie.

oraz przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Lutocin w roku szkolnym 2015/2016.

___________________________________________________________________________________________________ 

 

XIX Sesja Rady Gminy Lutocin - 08 listopada 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zaprasza na XIX Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 8 listopada 2016r.  na godz. 9.30 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie  (sala nr 11)

Porządek obrad - podjęcie uchwał w sprawach:

1.  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

2. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

3. obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego

4. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gmniny na 2016r.

4. w sprawie przystąpienia do opracowania "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lutocin na lata 2016-2020".

___________________________________________________________________________________________________ 

 

XVIII Sesja Rady Gminy Lutocin - 7 października 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zaprasza na XVIII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 7 października 2016r. o godzinie 10.00 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie sala nr 11.

Porządek obrad - podjęcie uchwał w sprawach:

1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

2. dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r.

3. podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Związku Gmin Północnego Mazowsza

_____________________________________________________________________________________ 

XVII Sesja Rady Gminy Lutocin - 30 sierpnia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zaprasza na XVII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 30 sierpnia 2016r. w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie sala nr 11.

Porządek obrad - podjęcie uchwał w sprawach:

1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

2. dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r.

3. odwołania Skarbnika Gminy Lutocin

4. powołania Skarbnika Gminy Lutocin

___________________________________________________________________________________________________ 

XVI Sesja Rady Gminy Lutocin - 28 czerwca 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zaprasza na Sesję Rady Gminy Lutocin zwołaną na dzień 28 czerwca 2016r. godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie.

Porządek obrad:

podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian w budżecie gminy na 2016 rok,

2. zmiany uchwały nr XV/73/2016 z dnia 06-06-2016r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla powiatu żuromińskiego,

3. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lutocin

4. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zbierania odpadów komunalnych,

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

5. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

___________________________________________________________________________________________________ 

XV Sesja Rady Gminy Lutocin - 03 czerwca 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zaprasza na Sesję Rady Gminy Lutocin zwołaną na dzień 3 czerwca 2016r. godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie.

Porządek obrad:

podjęcie uchwał w sprawie:

1. dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na rok 2016 

2. zmiany Uchwały Nr XIII/65/2016 z dnia 31.03.2016r. dotyczącej pomocy finansowej dla Powiatu żuromińskiego 

3. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy obsługiwanych przez ZUW Mława

4. zatwierdzenia taryfy opłaty za zrzut ścieków do kanalizacji w m. Lutocin

5. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy obsługiwanych przez ŻZK Żuromin

6. uchwalenia statutu  Gminnej Biblioteki Publicznej

7. powołania komisji inwentaryzacyjnej ds. mienia podlegającego komunalizacji.

oraz

ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Lutocin.

___________________________________________________________________________________________________ 

XIV Sesja Rady Gminy Lutocin - 19 kwietnia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zaprasza na Sesję Rady Gminy która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2016r.

o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

Porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/66/2016 z dn. 31-03-2016r,

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015r..

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2015r.

______________________________________________________________________________________

XIII Sesja Rady Gminy Lutocin - 31 marca 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zaprasza na Sesję Rady Gminy która odbędzie się w dniu 31 marca 2016r.

o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

Porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na rok 2016.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SG ZOZ za 2015r..

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi"

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2015r.

6. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutocinie za 2015r. 

 _____________________________________________________________________________________ 

XII Sesja Rady Gminy Lutocin - 01 marca 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zaprasza na Sesję Rady Gminy która odbędzie się w dniu 1 marca 2016r.

o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

Porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości we wsi Chromakowo.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu GOPS

4. Sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli za 2015r.

_____________________________________________________________________________________ 

XI Sesja Rady Gminy Lutocin - 29 grudnia 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zaprasza na Sesję Rady Gminy która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015r.

o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

Porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 rok.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie :przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2026.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020.

7. Podjęcie uchwały w/s zmiany Uchwały Nr  X/44/2015 z dn. 8.12.2015 dot. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/47/2015 z dnia 8 grudnia 2015r. dot. okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

__________________________________________________________________________________________________

X sesja Rady Gimy Lutocin - 8 grudnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

Zaprasza na Sesję Rady Gminy Lutocin,

która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2015 r. o godzinie: 10.00, sala nr 11, Urzędu Gminy w Lutocinie

Porządek obrad: 

Podjęcie uchwał w sprawach

1.  Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2.  Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

3. Obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego.

4. Zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 

5. Uchwalnienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Lutocin. 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Lutocin w roku szkolnym 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.

____________________________________________________________________________________________________

 

 

IX Sesja Rady Gminy Lutocin - 30 października 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zaprasza na IX Sesję Rady Gminy Lutocin w dniu 30 października 2015r. o godz.10.00

w lokalu Urządu Gminy w Lutocinie (sala nr 11)

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Interpelacje radnych

oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1. rozpatrzenia skargi P.Ryszarda Dobiesz na działalność Wójta Gminy,

2. rozpatrzenia skargi P.Marty Muchewicz na działalność Wójta Gminy,

3. zmian w budżecie gminy na 2015r.

4. uchwalenia programu współpracy Gminy Lutocin z organizacjami pozarządowymi

Odpowiedzi na interpelacje radnych

wolne wnioski i zapytania

__________________________________________________________________________________________________ 

VIII Sesja Rady Gminy Lutocin - 29 września 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zaprasza na VIII Sesję Rady Gminy Lutocin w dniu 29 września 2015r. godz. 10.00

w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie - sala nr 11.

Porządek obrad - Podjecie uchwał:

1. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

2. zmian w gudżecie gminy na 2015r.

3. przyjęcia 3 letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015- 2018.

___________________________________________________________________________________________________ 

VII Sesja Rady Gminy Lutocin - 01-lipca 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin 

z a p r a s z a  na

VII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień  01 lipca  2015 r.  na  godz. 10 30    w lokalu Urzędu Gminy w  Lutocinie ( sala Nr 11).

z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.Interpelacje radnych.

4.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie obrad.

__________________________________________________________________________________________________ 

VI Sesja Rady Gminy Lutocin - 15 czerwca 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza  na

VI Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień  15 czerwca  2015 r

na  godz. 10 oo    w lokalu Urzędu Gminy w  Lutocinie ( sala Nr 11).

z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.Interpelacje radnych.

4.Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ kontynuacji członkostwa Gminy Lutocin w Lokalnej Grupie Działania prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy z siedzibą w Ciechanowie w okresie programowania 2014-2020,

b/ wprowadzenia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutocin”,

c/ zmiany Uchwały Nr V/19/2011Rady Gminy w Lutocinie z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży,

d/zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców gminy Lutocin zaopatrywanych przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp.zoo ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin,

e/ zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców gminy Lutocin zaopatrywanych przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, 06-500 Mława, ul. Nowa 40,

f/ zatwierdzenia taryfy opłaty za zrzut ścieków do systemu kanalizacji w miejscowości Lutocin,

g/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014,

h/ udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014,

i/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2015.

j/ zmian w budżecie gminy na rok 2015,

k/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żuromińskiego,

l/  zmieniająca Uchwałę Nr V/19/2015 RG Lutocin z dnia 30.03.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żuromińskiego,

m/ powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lutocinie.

5. Przedłożenie informacji dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Lutocin.

6.Odpowiedzi na interpelacje.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad.

________________________________________________________________________________________________ 

V Sesja Rady Gminy Lutocin

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zwołuje na dzień 30 marca 2015r. na godz.10.oo w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie (sala nr 11) 

V Sesję Rady Gminy Lutocin

Porządek posiedzenia;

Podjęcie uchwał w sprawie:

1. wyrażenia zgody na zamianę niechomości,

2. zaliczenie do kategorii dróg gminnych

3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2015,

4. zmian w budżecie gminy na rok 2015,

5. wyrażeniu zgody na wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego,

6. inkasa podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości,

7. wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie    gminy,

8. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SG ZOZ Lutocin za 2014r., 

oraz

Sprawozdanie Wójta Gminy dotyczące realizacji w roku 2014 Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Lutocin na lata 2012 - 2015,

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lutocin z organizacjami pozarządowymi za rok 2014. 

_______________________________________________________________________________________________ 

IV Sesja Rady Gminy Lutocin

Przewodniczący Rady Gminy 

zwołuje IV sesję Rady Gminy Lutocin

na dzień 09 lutego 2015r. godz. 9.00

w lokalu Urządu Gminy w Lutocinie sala nr 11

Porządek obrad

1. Podjęcie uchwały w sprawie: zarządzenia wyborów w sołectwach gminy Lutocin,

2. zapoznanie ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę, 

3. Sprawozdanie z działalności GOPS w Lutocinie za rok 2014

____________________________________________________________________________________________________

III Sesja Rady Gminy Lutocin

Przewodniczący Rady Gminy 

zwołuje III sesję Rady Gminy Lutocin

na dzień 29 grudnia 2014r. godz. 9.00

w lokalu Urządu Gminy w Lutocinie sala nr 11

Porządek obrad

Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na rok 2014r.,

2. zmian w budżecie gminy na 2014r., 

3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2015, 

4. uchwalenia budżetu gminy Lutocin na rok 2015,

5. zmiany uchwały Nr XIII/59/2011 RG Lutocin z dnia 29-11-2011r. dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

_________________________________________________________________________________ 

II Sesja Rady Gminy Lutocin

Przewodniczący Rady Gminy 

zwołuje II sesję Rady Gminy Lutocin

na dzień 5 grudnia 2014r. godz. 9.00

w lokalu Urządu Gminy w Lutocinie sala nr 11

Porządek obrad:

1. podjęcie uchwały ws. ustalenie składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

__________________________________________________________________________________________________ 

 

I Sesja Rady Gminy Lutocin

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ciechanowie

z dnia 25 listopada 2014r.

zostaje zwołana I sesja nowo wybranej Rady Gminy Lutocin

na dzień 28 listopada 2014r. o godz. 9.oo w sali nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Złożenie ślubowania przez Radnych.

3. Złożenie ślubowania przez Wójta.

4. Przyjęcie porzędku obrad.

5. Wybór przewodniczącego Rady.

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady

7. Zakończenie obrad I sesjo Rady Gminy.