Rok 2007

Przetarg na przebudowę dróg gminnych Chrapoń-Dębówka, Jonne (342-2/07)

2007.05.01 10:02,autor: administrator portalu

Wójt Gminy Lutocin ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych (przebudowy dróg gminnych) Przedmiot zamówienia: przebudowa dróg gminnych Chrapoń-Dębówka na odcinku 100mb oraz Jonne na odcinku 465mb. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45.23.31.20-7 Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. Wartość kosztorysu inwestorskiego 376.028,92zł Termin wykonania: data rozpoczęcia 01-06-2007r., data zakończenia 30-10-2007r. Wadium: 3800zł w terminie do 25.05.2007r. w formach przewidzianych prawem, Kryterium oceny ofert: 100% cena Termin składania wniosków: 25.05.2007r. godzina 10.00 Termin związania ofertą: 25.06.2007r. Termin otwarcia ofert: 25.05.2007r. godz. 10.15 Urząd Gminy w Lutocinie ul.Poniatowskiego 1, pok. nr 11

powrót..