Rok 2007

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż działek w Chromakowie

2007.12.11 12:12,autor: administrator portalu

Ogłoszenie o II przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

 

O G Ł O S Z E N I ENa podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 – tekst jedn. z późn. zm./ oraz § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108/,Wójt Gminy Lutocin

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Chromakowo gm. Lutocin oznaczonych jako działki Nr 693 o pow. 0,08 ha i Nr 694 o pow. 0,08 ha – Księga wieczysta Nr 11980, w byłym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zastawów hipotecznych.Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2008 roku o godz. 1000 w sali Nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie.Pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 08.11.2007 r. zakończył się wynikiem negatywnym.Cena wywoławcza opisanych wyżej nieruchomości wynosi:

  • za działkę Nr 693 – 2.000,-zł /słownie: dwa tysiące złotych/.

  • za działkę Nr 694 – 3.000,-zł /słownie: trzy tysiące złotych/W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości:

  • 200,-zł /słownie: dwieście złotych/ za działkę Nr 693,

  • 300,-zł /słownie: trzysta złotych/ za działkę Nr 694.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Lutocinie lub przelewem na konto w BS Bieżuń Nr 81 8212 00090011 3335 2007 0001Termin wpłacenia wadium upływa w dniu 07 stycznia 2008 r.Wpłacone wadium zostanie:

  • zaliczone w poczet ceny sprzedaży jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,

  • zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

    Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie najpóźniej w dniu zawarcia

aktu notarialnego.

Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ponadto zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów,


Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lutocinie w godz. od 800 do 1500, tel.(023) 6581001.

Wójt Gminy

Lutocin, 10.12.2007 r.

/-/ lek.wet. Ryszard Gałka

powrót..